Reference

Řízení bazénové technologie pro celkem 3 bazény areálu Plaveckého stadión Praha Podolí. Každý bazén je autonomně řízen vlastním automatem SAIA typ PCD2. Automaty monitorují celý systém,  řídí filtraci, praní filtrů a cirkulaci bazénové vody.

Pro ovládání  je určen barevný grafický operátorský panel, zabudovaný do rozvaděče. Na  panelu je na několika obrazovkách graficky vyobrazena celá technologie. Pomocí ikon je indikován okamžitý stav zařízení, takže obsluha získá velmi jednoduše přehled o stavu celé technologie.

Systém rovněž monitoruje poruchy, při jejím vzniku se rozsvítí kontrolka PORUCHA, vyvolá se poruchová obrazovka, která informuje obsluhu o konkrétní poruše. Důležité poruchy jsou ještě hlášeny ve formě SMS.

Inteligentní dům Praha Kunratice

Celý dům je řízen volně programovatelným řídícím systémem SAIA. Jde o systém předního světového výrobce, který distribuuje své výrobky do celého světa. Řídící systém ovládá vytápění domu, bazén, systém předokenních rolet a osvětlení. Spolupracuje rovněž se zabezpečovacím systémem EZS.

Do řídícího systému jsou zavedeny signály od čidel a zařízení, která jsou ovládána.  Veškeré subsystémy jsou vzájemně integrovány do jednoho inteligentního celku. To znamená, že si spolu vzájemně rozumějí a spolupracují. Zajistí všechny potřebné logické vazby mezi a umožní realizovat celou řadu funkcí, které jsou klasickými způsoby nerealizovatelné.

A přitom se nejedná pouze o komfort. Toto řešení umožňuje skutečně ekonomické řízení, neboť analyzuje požadavky na teplo v různých částech domu a to ne pouze podle aktuálních teplot, ale i podle historie, podle stavu EZS a podle nastavených priorit. Pak je distribuuje tak, aby byl optimálně využit nejekonomičtější zdroj tepla – Tepelné čerpadlo.

Pizzerie Praha 6 – Suchdol

Jedná se o příklad ekonomického vytápění objektu. Pizzerie má vlastní plynovou kotelnu ale využívá i odpadní teplo z pece na pizzu a krbu. Objekt je řízen celkem dvěmi stanicemi ŘS Amit. Samostatně je řízena kotelna, která vyrábí teplo pro provozovnu a 3 bytové jednotky. Druhá stanice řídí pomocné zdroje tepla v pizzerii. Celý systém je navržen tak, že teplo z provozovny je využitelné celoročně buď k ohřevu TUV nebo lokálně pro vytápění provozovny nebo globálně pro vytápění bytových jednotek. Ovládá se pomocí vizualizace z osobního počítače. Poruchové stavy jsou hlášeny pomocí SMS obsluze.

Vážení surovin Certec H. Bříza

Systém provádí navažování jednotlivých komponent pro výrobu keramických produktů. Suroviny jsou připraveny v kontejnerech, pod kterými jezdí vozík s váhou. Postupně zastavuje pod vybranými kontejnery a naváži předvolené množství suroviny podle předvolené receptury. Systém je řízen ŘS SAIA, který je připojen k osobnímu počítači. Ten vytváří historickou databázi pro podnikový informační systém.

Vytápění areálu Zařízení služeb ministerstva vnitra Praha 6

Systém řídí vytápění a větrání jednotlivých objektů areálu. Řídí celkem 2 plynové kotelny o celkovém výkonu 1 600 kW. Skládá se celkem z 9 stanic ŘS SAIA. Všechny stanice spolu vzájemně komunikují komunikačním protokolem SBUS. Systém je centrálně monitorován dispečerským počítačem s vizualizačním SW Promotic. V jednotlivých objektech jsou autonomně řízeny zdroje tepla jako VZT. sahary a pod. Požadavky na dodávku tepla jsou vyhodnoceny nadřazenou stanicí, která je optimalizuje tak, aby byl zajištěn ekonomický provoz celého systému.

Obsluha v dispečinku má přehled o celém areálu, může nastavovat parametry a přímo ovládat jednotlivá zařízení. Všechny důležité hodnoty jsou archivovány do historických databází aby bylo možno vyhodnotit provoz topné soustavy a také jej optimalizovat. Důležité poruchy jsou okamžitě hlášeny pomocí SMS obsluze. Celý systém je možno monitorovat a servisovat i dálkově přes modem.